Standaard Kostenmodel (SKM)

Het Standaard Kostenmodel (SKM) is ontwikkeld als onderdeel van de rijks­brede methodiek voor het meten van administratieve lasten. De Regiegroep Regeldruk, die destijds onder de ministeries van Financiën en Economische Zaken viel, heeft de uitgangs­punten voor het opzetten en gebruiken van het SKM in een handleiding samengevat. Sira Consulting was als klankbord betrokken bij de totstandkoming van deze handleiding (‘Meten is Weten II’, Regiegroep Regeldruk, juni 2007). Deze handleiding heeft inmiddels een vervolg gekregen met de introductie van het Handboek Meting Regeldruk.

Uitleg model
Het SKM wordt gebruikt om inzicht te verkrijgen in de oorzaken en de omvang van kosten, zoals de administratieve lasten (AL) en inhoudelijke nalevingskosten (NK) en om te waarborgen dat de bereke­ningen van de omvang van de kosten onderling vergelijkbaar zijn. Hieronder zijn de begrippen AL en NK kort toegelicht:

Administratieve lasten
Administratieve lasten zijn de kosten die burgers, bedrijven of professionals maken om te voldoen aan informatieverplichtingen voortvloeiend uit de regelgeving van de overheid. Het gaat hierbij zowel om het nakomen van verplichtingen als het uitoefenen van rechten. Deze kosten hebben voor burgers betrekking op de door de burger bestede tijd (uitgedrukt in uren) en gemaakte (out-of-pocket) kosten (uitgedrukt in euro’s). Voor bedrijven en professionals wordt de bestede tijd uitgedrukt in euro’s. Toezichtlasten (TL) vallen ook onder de AL. TL zijn de lasten die bedrijven ondervinden om te voldoen aan de (informatie)verplichtingen voortvloeiend uit het toezicht.

Inhoudelijke nalevingskosten
Inhoudelijke nalevingskosten zijn de kosten die burgers, bedrijven of professionals maken om te voldoen aan de inhoudelijke verplichtingen die wet- en regelgeving stelt. Een voorbeeld voor nalevingskosten zijn de verplichtingen die zijn opgenomen in het bouwbesluit zoals minimale afmetingen voor hoogte van deuren en de isolatiewaarde van een woning.

De AL worden bepaald door de kosten per handeling (P) te vermenigvuldigen met het aantal handelingen (Q). De kosten voor een administratieve handeling worden berekend als het product van de tijdsbesteding en het uurtarief. In de bovenstaande figuur is de structuur van het SKM en de berekening van de AL weergegeven. Door de opzet van het SKM is dit model ook bruikbaar voor het berekenen van andere kosten dan AL, zoals NK.

profile-image

Heb je nog vragen?

Neem dan gerust contact op met Patrick van der Poll.