Arjen Treurniet

Overheden en maatschappelijke instellingen hebben met veel uitdagingen te maken in een snel veranderende wereld. Eén van de grootste uitdagingen is om snel beslissingen te nemen op basis van zo volledig mogelijke informatie. Arjen ondersteunt overheden hierbij door het uitvoeren van kwalitatief hoogwaardig, goed onderbouwd onderzoek.

Oplossingen die echt werken

Arjen heeft expertise op het gebied van de bedrijfseffectentoets, de KAR-methodiek en kostprijsonderzoeken. Hij weet snel tot de kern van een probleem te komen en denkt in oplossingen die een meetbaar effect hebben. Zijn doel is overheden te helpen beslissingen te nemen op basis van zo volledig mogelijke informatie.

Kritisch, geïnteresseerd en betrokken

Arjen is een kritische, jonge adviseur die een probleem snel weet te doorgronden. Door zijn brede interesse en maatschappelijke betrokkenheid is hij zeer gemotiveerd om een breed scala aan thema’s te onderzoeken. Zijn grootste interesses zijn duurzaamheid, sociaal beleid en zorg.

Arjen is afgestudeerd in de economie. Hij schreef zijn scriptie over het effect van de Rotterdamse milieuzone op luchtkwaliteit.

Recente projecten

 • Projectmedewerker ‘Bedrijfseffectentoets Energiewet’. In opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat worden de regeldruk en de markteffecten van de Energiewet in beeld gebracht.
 • Projectmedewerker ‘Bürokratiebremse in der Praxis’. In opdracht van de Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) wordt volgens de KAR-methodiek de regeldruk in de horeca in Duitsland in kaart gebracht.
 • Accountmanager ‘Kostprijsonderzoek GGZ en FZ’. In opdracht van de Nederlandse Zorgautoriteit zijn de kostprijzen berekend voor de financieringsstromen generalistische basis-ggz, specialistische geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg.

Joost Strijtveen

Maatschappelijke vraagstukken hebben zelden één oorzaak en er is bijna nooit een simpele oplossing. Vaak spelen allerlei belangen, factoren en processen tegelijkertijd een rol. Joost betrekt stakeholders bij vraagstukken en zoekt gezamenlijk naar concrete en werkbare oplossingen.

Beleid met maatschappelijke meerwaarde

Joost heeft expertise op het gebied van regeldrukonderzoeken, subsidie-evaluaties, knelpuntenonderzoek en staatssteunscans. Door met verschillende stakeholders in gesprek te gaan, komt hij snel tot de kern van het onderzoek. Daarnaast heeft Joost een grondige (juridische) kennis van Europese regelgeving en weet hij deze kennis om te zetten in bruikbare en concrete adviezen voor staatssteunscans.

Geïnteresseerd, enthousiast en een verbinder

Joost is een jonge adviseur die enthousiast wordt van het werken aan uiteenlopende vraagstukken in verschillende sectoren. Hij legt daarbij gemakkelijk verbindingen tussen mensen met verschillende disciplines en achtergronden. Doordat hij uit interesse doorvraagt komt hij snel tot de essentie van een vraagstuk. Door daarnaast aandachtig te luisteren, mee te denken met gesprekspartners en oplossingsgericht te werken is Joost een geschikte gespreksleider.

Joost studeerde in de sociologie af op het onderwerp legitimiteit van Europese staatssteunregelgeving. In dit onderzoek kwam naar voren dat de belevingswereld van (inter)nationale overheden vaak niet goed aansluit bij de praktijk van de uitvoerder of burger. Joost heeft zich sindsdien tot doel gesteld om de belevingswereld van burger en overheid beter op elkaar aan te laten sluiten.

Recente projecten:

 • Projectmedewerker  MidTerm evaluatie uitvoering landsdelige EFRO programma’s.
  In opdracht van Gemeente Rotterdam, namens de vier landelijke managementautoriteiten (MA’s) van EFRO, is een evaluatie uitgevoerd om inzicht te krijgen in of de afspraken in het opgestelde ‘Samenwerkingsconvenant Uitvoeringsorganisatie 2014-2020’ tot de gewenste kwaliteitsverbetering in de uitvoering hebben geleid. Aan de hand van dossieronderzoek, interviews met deskundigen van de MA’s, subsidieontvangers en diverse andere stakeholders en door middel van een Innovatielab is een analyse uitgevoerd en zijn concrete aanbevelingen gedaan met het oog op de nieuwe programmaperiode. 
 • Projectmedewerker – Maatwerkaanpak Winkelambacht.
  In opdracht van het ministerie van EZK heeft Joost een oplossingen gezocht voor knelpunten die ondernemers in het winkelambacht ervaren. Hierbij ging specifieke aandacht uit naar de problemen die de ondernemer ervaart vanuit het ondernemerschap, werknemerschap en zijn vakmanschap. Daarnaast heeft Joost helpen Innovatielabs te organiseren waarbij overheden, toezichthouders, brancheorganisaties en ondernemers gezamenlijk met concrete en breed gedragen oplossingsrichtingen kwamen voor de knelpunten die eerder zijn aangedragen. 
 • Projectmedewerker rapport ATR: ‘De klus- en deeleconomie als aanleiding voor het moderniseren van de regelgeving’.
  In opdracht van de Tweede Kamer werd onderzocht of verschillen in de regelgeving voor de klus- en deeleconomie aanleiding kunnen zijn om regelgeving voor de traditionele economie te vereenvoudigen.

Lisanne Vis

‘Effectief beleid en goede regels bereik je vooral samen. Daarom verbind ik beleidmakers en regelgevers met de praktijk. Zo ontstaat begrip voor elkaars dilemma’s, komen innovatieve oplossingen naar boven en ontstaat beweging.’ 

Lisanne is een ervaren en betrokken adviseur en projectleider met gevoel voor politieke verhoudingen. Ze krijgt veel energie van het begeleiden van opdrachtgevers bij het oplossen van complexe vraagstukken op het gebied van beleid en regelgeving. Die vraagstukken benadert ze vanuit haar creativiteit, waardoor ze tot praktische en originele oplossingen komt. Het liefst doet Lisanne dat binnen een dynamisch werkveld met veel verschillende spelers, die nog niet op één lijn zitten.

Voor een breed scala van overheden binnen alle bestuurslagen onderzoekt Lisanne de effectiviteit en efficiëntie van beleid, regels en subsidies. Ze werkte bijvoorbeeld aan de subsidie-evaluaties van de provincie Gelderland, de provincie Zuid-Holland en de mid-term evaluatie van de uitvoering door de landsdelige EFRO-programma’s.

Haar brede kennis over het overheidsdomein combineert Lisanne met specifieke advisering van decentrale overheden vanuit een Europese en juridische invalshoek. Door haar ervaring bij kenniscentrum Europa decentraal en begeleiding van decentrale overheden bij procedures is Lisanne gespecialiseerd in de staatssteunregels.

Karen Loosman

“Mijn passie is om nieuwe inzichten te bieden in complexe situaties, zodat overheid en ondernemers elkaar versterken en uitdagingen samen aangaan.”

Karen is enthousiast, inhoudelijk en verbindend. Door haar analytische vaardigheden en haar creativiteit is ze in staat om in complexe situaties naar nieuwe wegen te zoeken. Ze is gemotiveerd om op het grensvlak tussen overheid en bedrijven te werken en hen met elkaar te verbinden. Haar interessegebieden zijn ondernemerschap, duurzaamheid en sociale verantwoordelijkheid.

Karen heeft de bachelor Politicologie en de master Business Administration aan de Vrije Universiteit in Amsterdam afgerond. Tijdens haar studies heeft ze haar kennis van beide disciplines ingezet als onderzoeksassistent aan de VU. Bij Sira werkt ze op dit moment als projectmedewerker aan de samenhang tussen overheidsbeleid en franchising en de ontwikkelingsmogelijkheden van overheidsdigitalisering.

Lize Kooijman

Enthousiast, betrokken en inhoudelijk gedreven, in enkele woorden een omschrijving van Lize. Ze luistert naar wensen van opdrachtgevers en denkt graag met hen mee. Door haar scherpe analyses en doorzettingsvermogen brengt ze complexe problemen helder in kaart. Lize heeft ervaring met het inzichtelijk maken van financiële effecten en regeldruk, klantreizen en het vereenvoudigen van regelgeving. Daarnaast heeft zij veel kennis van beleids- en subsidie-evaluaties.

Bij Sira Consulting werkt Lize aan projecten op het gebied van beleids- en subsidie-evaluaties, ondernemerschap en financieel-economisch beleid. Een concreet voorbeeld is de lastenmeting subsidies voor de provincie Drenthe. Recentelijk heeft Lize in opdracht van het ministerie van IenW drie subsidie-evaluaties uitgevoerd op het gebied van verkeersveiligheid.  

Eva de Beet

“Ik vind het leuk om het verschil tussen theorie en praktijk te analyseren en zo als schakel te kunnen functioneren tussen de bedenkers en de uitvoerders van beleid of wetgeving“

Eva is een betrokken en inhoudelijk gedreven projectmedewerker. Met haar doorzettingsvermogen en optimisme zet Eva zich in om een zo goed mogelijk resultaat neer te zetten.

Eva heeft meegewerkt aan het onderzoek ‘Monitor gebruik basisregistraties Amsterdam 2015’. In dit onderzoek heeft de gemeente Amsterdam inzicht gekregen in mogelijkheden om het Stelsel van Basisregistraties beter te benutten. Ook heeft zij in 2015 en 2016 uitgebreid onderzoek uitgevoerd naar normtijden bij het UWV.

 

Stefan Prij

“Ik vind het een uitdaging om complexe problemen te ontrafelen en daar dan een oplossing voor te vinden.”

Stefan is een betrouwbare onderzoeker met kennis van zaken. Klantgericht en nauwkeurig, met behoud van onafhankelijkheid en objectiviteit. Stefan voert eerst een gedegen analyse uit. Vervolgens legt hij opdrachtgevers helder uit hoe zij hun regelgeving en dienstverlening kunnen verbeteren.

Stefan onderzoekt sinds 2008 de effecten van beleid, regelgeving en dienstverlening van overheden. Hierdoor heeft hij ruime ervaring met het kwantificeren van administratieve en bestuurlijke lasten en het ontwikkelen en evalueren van (subsidie)beleid. Als jurist beschikt Stefan over kennis die is ingezet bij diverse onderzoeken naar het vereenvoudigen en harmoniseren van regelgeving en het inventariseren van deregule­rings­mogelijkheden voor vergunningen, ontheffingen en subsidies.

Eén van de onderzoeken gericht op het evalueren van het subsidie-instrument, is het interdepartementale beleidsonderzoek (IBO) Subsidies dat Stefan heeft uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Financiën. In dit onderzoek heeft hij in kaart gebracht hoe subsidies van de Rijksoverheid worden geëvalueerd en wat met de uitkomsten van evaluaties wordt gedaan.

Steffie Pennings-Janssen

“Mijn streven: iedereen aan boord houden in complexe verandertrajecten, zonder daarbij het einddoel uit het oog te verliezen.”

Steffie is een klantgerichte adviseur met een hands-on mentaliteit. Steffie past zich makkelijk aan, zodat ze heel goed op verschillende plekken in een organisatie kan functioneren. Sinds 2012 werkt ze aan projecten op het snijvlak tussen business en IT.

Ze weet veel van het Stelsel van Basisregistraties, e-facturatie en DigiInkoop. Daarnaast heeft ze veel ervaring met het implementeren van veranderingen in processen en ICT.

Steffie heeft bijvoorbeeld met veel plezier gewerkt aan het project ‘Niet meer naar de bekende weg vragen’ voor het cluster STOUT. In dit onderzoek is bij 16 landelijke en regionale organisaties nagegaan in hoeverre de basisregistraties worden gebruikt bij de dienstverlening aan burgers en bedrijven.

Joey van den Hurk

“Ik vind het leuk om samen met alle stakeholders complexe en politiek gevoelige projecten tot een goed einde te brengen. Ik focus op de grote lijnen en het grotere doel.”

Een sociale, betrokken projectleider, zo is Joey het beste te omschrijven. Met veel creativiteit zoekt hij met klanten naar de beste oplossing voor hun specifieke knelpunten. Al ruim 9 jaar zet Joey zich in voor betere dienstverlening van overheden aan burgers, bedrijven en professionals.

Joey heeft veel inhoudelijke kennis van de domeinen zorg en werk en inkomen. Daarnaast is hij ervaren in het bemiddelen bij conflicten, het faciliteren van werksessies en het verzorgen van trainingen.

Rob Blank

“Ik houd ervan complexe vraagstukken te analyseren. En dan, in samenwerking met mijn opdrachtgevers, oplossingsperspectieven te bieden.”

Klanten omschrijven hem als een betrokken adviseur met gedegen kennis van zaken. Rob heeft een heldere en gestructureerde manier van communiceren. Daardoor weet hij mensen met elkaar te verbinden.

Rob’s expertise ligt op het gebied van de biobased economy, circulaire economie en natuurregelgeving. In verschillende projecten onderzocht hij het effect van nieuwe en gewijzigde regelgeving op de regeldruk voor bedrijven, burgers en overheden. Rob voert niet alleen projecten uit voor de Rijksoverheid, maar tevens voor provincies en waterschappen.

In opdracht van het ministerie van Economische Zaken heeft Rob de belemmeringen van ondernemers in de biobased economy geïnventariseerd. Daarbij is gezocht naar oplossingen om deze belemmeringen weg te nemen en de biobased economy in Nederland te stimuleren.