Marieke Hollander

Marieke heeft als senior adviseur en projectleider ruim twintig jaar ervaring met beleidsonderzoek voor de overheid. Haar expertise ligt primair op het gebied van gezondheidszorg (alle sectoren) maar ook op andere beleidsterreinen heeft zij diverse onderzoeken uitgevoerd. Behalve bij verschillende onderzoeksbureaus werkte Marieke eerder bij de Nederlandse Zorgautoriteit aan de bekostiging van ziekenhuiszorg en bij het Informatie Knooppunt Zorgfraude. Haar passie is het ondersteunen van opdrachtgevers bij complexe beleidsvraagstukken door middel van onderzoek en advies. Hierbij stelt zij zich klantvriendelijk, flexibel en vraaggericht op. Bij Sira Consulting heeft Marieke diverse onderzoeken naar regeldrukeffecten van nieuwe wet- en regelgeving uitgevoerd, daarnaast is zij breed inzetbaar op kwantitatieve en/of kwalitatieve onderzoeken naar effecten van nieuw of actueel beleid.

Eline de Koning

“Wat mij drijft? Opdrachtgevers laten inspelen op een snel veranderende samenleving door (internationaal) maatschappelijke vraagstukken te analyseren en wet- en regelgeving hierop aan te laten sluiten.”

Eline is een enthousiaste, leergierige en gedreven adviseur en onderzoeker. Ze hecht veel waarde aan het respect voor een ander. Daarom vindt ze het belangrijk om met alle stakeholders in gesprek te gaan en zo inzicht te krijgen in de verschillende visies en (tegengestelde) belangen. Haar openheid zorgt ervoor dat ze makkelijk contact legt en partijen kan verbinden; haar nieuwsgierigheid zorgt ervoor dat ze alle informatie boven tafel krijgt. Hierdoor komt ze snel tot de kern en brengt ze complexe vraagstukken in beeld. Ze vindt oplossingen door de verschillende belangen af te wegen en te verbinden in de (inter)nationale context.

Eline heeft een brede interesse in (internationaal) maatschappelijke vraagstukken. Haar specialisatie in International Development (politiek, bestuur en conflictstudies) heeft haar geleerd om complexe problemen multidisciplinair te benaderen. Ze analyseert vraagstukken vanuit meerdere perspectieven waardoor oplossingen worden gedragen door stakeholders met verschillende standpunten. Eline werkt het liefst aan maatschappelijke vraagstukken waarbij meerdere stakeholders samengebracht kunnen worden.

Evelien den Boer

“Mijn drijfveer is: zoeken naar oplossingen voor complexe maatschappelijke vraagstukken waar de belangen groot zijn en de tegenstellingen op het eerste gezicht onoverbrugbaar lijken. Een goed proces is daarom minstens zo belangrijk als de inhoud.”

Evelien is een adviseur met een goede politiek-bestuurlijke antenne en komt snel tot de kern van een probleem. Ze heeft veel ervaring met netwerksamenwerking en governancevraagstukken. Ze begon haar loopbaan bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en weet daardoor goed hoe zowel de Rijksoverheid als lokale overheden werken en waar opdrachtgevers behoefte aan hebben.

Evelien beschikt over kennis en expertise over interbestuurlijke verhoudingen, financiële stromen van het Rijk naar gemeenten en provincies, de totstandkoming van bestuurlijke afspraken en verschillende samenwerkingsarrangementen.

Jeanine Oude Elferink

“Ik vind het leuk om samen problemen van maatschappelijke vraagstukken te analyseren om zo tot een resultaat te komen waar je in de praktijk wat mee kunt.”

Jeanine is een betrouwbare en klantgerichte (junior) adviseur. Ze wil graag haar doorzettingsvermogen en enthousiasme inzetten om vraagstukken van verschillende kanten te analyseren. Het met een open blik onderzoek doen, sluit goed aan bij haar wetenschappelijk achtergrond in de medische en forensische richting.

Jeanine heeft bij Sira Consulting onder andere onderzoek gedaan naar de toegangsprocedure beschermd wonen in opdracht van de centrumgemeente. In dit onderzoek heeft zij meegewerkt om de toegangsprocedure en de bijbehorende kosten in kaart te brengen, waarbij de procedure vervolgens is geoptimaliseerd.

Lisa van Huizen

“Samen complexe problemen aanpakken om daarmee te kunnen werken aan een duurzame ontwikkeling in de samenleving.”  

Vanuit een gezonde ambitie gaat Lisa graag uitdagingen aan om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Ze legt gemakkelijk contact en is door haar enthousiasme en heldere communicatie een verbindende teamspeler. Het werken op de lijn tussen overheid en bedrijven past goed bij haar achtergrond in bedrijfskunde en economie.

Lisa is onder andere bezig geweest met een kostenonderzoek naar de structurele meer- of minderkosten voor apotheekhoudenden als gevolg van de invoering van de Falsified Medicines Directive. Zij heeft meegewerkt aan zowel het kwalitatieve als het kwantitatieve gedeelte van dit onderzoek.

Anne Bastin

“Ik vind het een uitdaging om de impact van wet- en regelgeving op de praktijk in kaart te brengen. Op die manier lever ik een bijdrage aan de effectiviteit van wet- en regelgeving.”

Anne is een enthousiaste en bedreven adviseur en onderzoeker. Ze gaat graag het gesprek aan met ondernemers en overheidsorganisaties. Door haar openheid en nieuwsgierigheid weet ze de relevante informatie boven tafel te krijgen. Ze bereikt de gestelde doelen met het meenemen van de diverse belangen. Anne is scherp op de inhoud en zacht op de mens.

Bij Sira Consulting voert Anne verschillende projecten uit zoals het meten van financiële effecten, toetsen van de bedrijfseffecten en kostprijsonderzoeken. Zo heeft ze bijvoorbeeld meegewerkt aan het onderzoek ‘Effectmeting BBT-conclusies afvalverbranding’ in opdracht van het ministerie van IenW en het kostprijsonderzoek voor de Jeugdbescherming & Jeugdreclassering in Noord-Brabant. Anne werkt graag aan diverse maatschappelijke onderwerpen. In het bijzonder gaat haar interesse uit naar duurzaamheid, mobiliteit en zorg.

Eva de Beet

“Ik vind het leuk om het verschil tussen theorie en praktijk te analyseren en zo als schakel te kunnen functioneren tussen de bedenkers en de uitvoerders van beleid of wetgeving.“

Eva is een betrokken en inhoudelijk gedreven adviseur. Met haar doorzettingsvermogen en optimisme zet Eva zich in om een zo goed mogelijk resultaat neer te zetten.

Vanaf 2015 doet Eva onderzoek naar financiële effecten van nieuwe en gewijzigde regelgeving op verschillende beleidsgebieden. Eva heeft daarbij veel inhoudelijke kennis opgedaan van onder andere de Omgevingswet en de regelgeving voor woningcorporaties.

Stefan Prij

“Ik vind het een uitdaging om complexe problemen te ontrafelen en daar dan een oplossing voor te vinden.”

Stefan is een betrouwbare onderzoeker met kennis van zaken. Klantgericht en nauwkeurig, met behoud van onafhankelijkheid en objectiviteit. Stefan voert eerst een gedegen analyse uit. Vervolgens legt hij opdrachtgevers helder uit hoe zij hun regelgeving en dienstverlening kunnen verbeteren.

Stefan onderzoekt sinds 2008 de effecten van beleid, regelgeving en dienstverlening van overheden. Hierdoor heeft hij ruime ervaring met het kwantificeren van administratieve en bestuurlijke lasten en het ontwikkelen en evalueren van (subsidie)beleid. Als jurist beschikt Stefan over kennis die is ingezet bij diverse onderzoeken naar het vereenvoudigen van regelgeving en het verhogen van de kwaliteit van overheidscommunicatie.

Eén van de onderzoeken gericht op het evalueren van het subsidie-instrument, is het interdepartementale beleidsonderzoek (IBO) Subsidies dat Stefan heeft uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Financiën. In dit onderzoek heeft hij in kaart gebracht hoe subsidies van de Rijksoverheid worden geëvalueerd en wat met de uitkomsten van evaluaties wordt gedaan.

Joey van den Hurk

“Ik vind het leuk om samen met alle stakeholders complexe en politiek gevoelige projecten tot een goed einde te brengen. Ik focus op de grote lijnen en het grotere doel.”

Een sociale, betrokken projectleider, zo is Joey het beste te omschrijven. Met veel creativiteit zoekt hij met klanten naar de beste oplossing voor hun specifieke knelpunten. Al ruim 9 jaar zet Joey zich in voor betere dienstverlening van overheden aan burgers, bedrijven en professionals.

Joey heeft veel inhoudelijke kennis van de domeinen zorg en werk en inkomen. Daarnaast is hij ervaren in het bemiddelen bij conflicten, het faciliteren van werksessies en het verzorgen van trainingen.

Michel Bloemheuvel

“Mijn drijfveer? Samen met opdrachtgevers de kwaliteit van beleid, uitvoering en dienstverlening naar een hoger niveau brengen.”

Michel is een professionele adviseur en onderzoeker met ruim 15 jaar ervaring binnen het publieke domein. Opdrachtgevers kennen Michel als een doortastende, enthousiaste adviseur die met zijn inhoudelijke expertise en procesmatige ervaring opdrachtgevers begeleidt bij het uitvoeren van onderzoeken en projecten. Door zijn opgebouwde kennis en ervaring is hij een stevige sparringpartner voor nationale, regionale en lokale overheden.

In de projecten brengt hij complexe –en vaak tegenstrijdige– vraagstukken helder in beeld, brengt ze terug naar de essentie en maakt de vertaling naar concrete maatregelen waarmee daadwerkelijk stappen vooruit worden gezet. Hierdoor helpt hij opdrachtgevers met het maken van de juiste keuzes en het implementeren van adviezen. Om tot resultaat te komen hecht hij veel waarde aan proces, respect voor de ander en plezier in de samenwerking.

Michel is gespecialiseerd in het vergroten van beleidseffecten. Hij voerde een groot aantal impact assessments, beleidsevaluaties en subsidie evaluaties uit bij zowel de Rijksoverheid, als provincies en gemeenten. Ook speelt hij een belangrijke rol bij de ontwikkeling en toepassing van methoden die maatschappelijke effecten van beleid in kaart brengen. Een voorbeeld hiervan zijn klantreizen (customer journeys) waarbij de klantwaarde van een overheidsproces samen met ondernemers, inwoners en de overheid in kaart wordt gebracht, écht wordt onderbouwd en vervolgens wordt geoptimaliseerd.