Eline de Koning

“Wat mij drijft? Opdrachtgevers laten inspelen op een snel veranderende samenleving door (internationaal) maatschappelijke vraagstukken te analyseren en wet- en regelgeving hierop aan te laten sluiten.”

Eline is een enthousiaste, leergierige en gedreven adviseur en onderzoeker. Ze hecht veel waarde aan het respect voor een ander. Daarom vindt ze het belangrijk om met alle stakeholders in gesprek te gaan en zo inzicht te krijgen in de verschillende visies en (tegengestelde) belangen. Haar openheid zorgt ervoor dat ze makkelijk contact legt en partijen kan verbinden; haar nieuwsgierigheid zorgt ervoor dat ze alle informatie boven tafel krijgt. Hierdoor komt ze snel tot de kern en brengt ze complexe vraagstukken in beeld. Ze vindt oplossingen door de verschillende belangen af te wegen en te verbinden in de (inter)nationale context.

Eline heeft een brede interesse in (internationaal) maatschappelijke vraagstukken. Haar specialisatie in International Development (politiek, bestuur en conflictstudies) heeft haar geleerd om complexe problemen multidisciplinair te benaderen. Ze analyseert vraagstukken vanuit meerdere perspectieven waardoor oplossingen worden gedragen door stakeholders met verschillende standpunten. Eline werkt het liefst aan maatschappelijke vraagstukken waarbij meerdere stakeholders samengebracht kunnen worden.

Evelien den Boer

“Mijn drijfveer is: zoeken naar oplossingen voor complexe maatschappelijke vraagstukken waar de belangen groot zijn en de tegenstellingen op het eerste gezicht onoverbrugbaar lijken. Een goed proces is daarom minstens zo belangrijk als de inhoud.”

Evelien is een adviseur met een goede politiek-bestuurlijke antenne en komt snel tot de kern van een probleem. Ze heeft veel ervaring met netwerksamenwerking en governancevraagstukken. Ze begon haar loopbaan bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en weet daardoor goed hoe zowel de Rijksoverheid als lokale overheden werken en waar opdrachtgevers behoefte aan hebben.

Evelien beschikt over kennis en expertise over interbestuurlijke verhoudingen, financiële stromen van het Rijk naar gemeenten en provincies, de totstandkoming van bestuurlijke afspraken en verschillende samenwerkingsarrangementen.

Jeanine Oude Elferink

“Ik vind het leuk om samen problemen van maatschappelijke vraagstukken te analyseren om zo tot een resultaat te komen waar je in de praktijk wat mee kunt.”

Jeanine is een betrouwbare en klantgerichte (junior) adviseur. Ze wil graag haar doorzettingsvermogen en enthousiasme inzetten om vraagstukken van verschillende kanten te analyseren. Het met een open blik onderzoek doen, sluit goed aan bij haar wetenschappelijk achtergrond in de medische en forensische richting.

Jeanine heeft bij Sira Consulting onder andere onderzoek gedaan naar de toegangsprocedure beschermd wonen in opdracht van de centrumgemeente. In dit onderzoek heeft zij meegewerkt om de toegangsprocedure en de bijbehorende kosten in kaart te brengen, waarbij de procedure vervolgens is geoptimaliseerd.

Lisa van Huizen

“Samen complexe problemen aanpakken om daarmee te kunnen werken aan een duurzame ontwikkeling in de samenleving.”  

Vanuit een gezonde ambitie gaat Lisa graag uitdagingen aan om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Ze legt gemakkelijk contact en is door haar enthousiasme en heldere communicatie een verbindende teamspeler. Het werken op de lijn tussen overheid en bedrijven past goed bij haar achtergrond in bedrijfskunde en economie.

Lisa is onder andere bezig geweest met een kostenonderzoek naar de structurele meer- of minderkosten voor apotheekhoudenden als gevolg van de invoering van de Falsified Medicines Directive. Zij heeft meegewerkt aan zowel het kwalitatieve als het kwantitatieve gedeelte van dit onderzoek.

Anne Bastin

“Ik vind het een uitdaging om de impact van wet- en regelgeving op de praktijk in kaart te brengen. Op die manier lever ik een bijdrage aan de effectiviteit van wet- en regelgeving.”

Anne is een enthousiaste en bedreven adviseur en onderzoeker. Ze gaat graag het gesprek aan met ondernemers en overheidsorganisaties. Door haar openheid en nieuwsgierigheid weet ze de relevante informatie boven tafel te krijgen. Ze bereikt de gestelde doelen met het meenemen van de diverse belangen. Anne is scherp op de inhoud en zacht op de mens.

Bij Sira Consulting voert Anne verschillende projecten uit zoals het meten van financiële effecten, toetsen van de bedrijfseffecten en kostprijsonderzoeken. Zo heeft ze bijvoorbeeld meegewerkt aan het onderzoek ‘Effectmeting BBT-conclusies afvalverbranding’ in opdracht van het ministerie van IenW en het kostprijsonderzoek voor de Jeugdbescherming & Jeugdreclassering in Noord-Brabant. Anne werkt graag aan diverse maatschappelijke onderwerpen. In het bijzonder gaat haar interesse uit naar duurzaamheid, mobiliteit en zorg.

Arjen Treurniet

Overheden en maatschappelijke instellingen hebben met veel uitdagingen te maken in een snel veranderende wereld. Eén van de grootste uitdagingen is om snel beslissingen te nemen op basis van zo volledig mogelijke informatie. Arjen ondersteunt overheden hierbij door het uitvoeren van kwalitatief hoogwaardig, goed onderbouwd onderzoek.

Oplossingen die echt werken

Arjen heeft expertise op het gebied van de bedrijfseffectentoets, de KAR-methodiek en kostprijsonderzoeken. Hij weet snel tot de kern van een probleem te komen en denkt in oplossingen die een meetbaar effect hebben. Zijn doel is overheden te helpen beslissingen te nemen op basis van zo volledig mogelijke informatie.

Kritisch, geïnteresseerd en betrokken

Arjen is een kritische, jonge adviseur die een probleem snel weet te doorgronden. Door zijn brede interesse en maatschappelijke betrokkenheid is hij zeer gemotiveerd om een breed scala aan thema’s te onderzoeken. Zijn grootste interesses zijn duurzaamheid, sociaal beleid en zorg.

Arjen is afgestudeerd in de economie. Hij schreef zijn scriptie over het effect van de Rotterdamse milieuzone op luchtkwaliteit.

Recente projecten

  • Projectmedewerker ‘Bedrijfseffectentoets Energiewet’. In opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat worden de regeldruk en de markteffecten van de Energiewet in beeld gebracht.
  • Projectmedewerker ‘Bürokratiebremse in der Praxis’. In opdracht van de Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) wordt volgens de KAR-methodiek de regeldruk in de horeca in Duitsland in kaart gebracht.
  • Accountmanager ‘Kostprijsonderzoek GGZ en FZ’. In opdracht van de Nederlandse Zorgautoriteit zijn de kostprijzen berekend voor de financieringsstromen generalistische basis-ggz, specialistische geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg.

Eva de Beet

“Ik vind het leuk om het verschil tussen theorie en praktijk te analyseren en zo als schakel te kunnen functioneren tussen de bedenkers en de uitvoerders van beleid of wetgeving.“

Eva is een betrokken en inhoudelijk gedreven adviseur. Met haar doorzettingsvermogen en optimisme zet Eva zich in om een zo goed mogelijk resultaat neer te zetten.

Vanaf 2015 doet Eva onderzoek naar financiële effecten van nieuwe en gewijzigde regelgeving op verschillende beleidsgebieden. Eva heeft daarbij veel inhoudelijke kennis opgedaan van onder andere de Omgevingswet en de regelgeving voor woningcorporaties.

Stefan Prij

“Ik vind het een uitdaging om complexe problemen te ontrafelen en daar dan een oplossing voor te vinden.”

Stefan is een betrouwbare onderzoeker met kennis van zaken. Klantgericht en nauwkeurig, met behoud van onafhankelijkheid en objectiviteit. Stefan voert eerst een gedegen analyse uit. Vervolgens legt hij opdrachtgevers helder uit hoe zij hun regelgeving en dienstverlening kunnen verbeteren.

Stefan onderzoekt sinds 2008 de effecten van beleid, regelgeving en dienstverlening van overheden. Hierdoor heeft hij ruime ervaring met het kwantificeren van administratieve en bestuurlijke lasten en het ontwikkelen en evalueren van (subsidie)beleid. Als jurist beschikt Stefan over kennis die is ingezet bij diverse onderzoeken naar het vereenvoudigen van regelgeving en het verhogen van de kwaliteit van overheidscommunicatie.

Eén van de onderzoeken gericht op het evalueren van het subsidie-instrument, is het interdepartementale beleidsonderzoek (IBO) Subsidies dat Stefan heeft uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Financiën. In dit onderzoek heeft hij in kaart gebracht hoe subsidies van de Rijksoverheid worden geëvalueerd en wat met de uitkomsten van evaluaties wordt gedaan.

Joey van den Hurk

“Ik vind het leuk om samen met alle stakeholders complexe en politiek gevoelige projecten tot een goed einde te brengen. Ik focus op de grote lijnen en het grotere doel.”

Een sociale, betrokken projectleider, zo is Joey het beste te omschrijven. Met veel creativiteit zoekt hij met klanten naar de beste oplossing voor hun specifieke knelpunten. Al ruim 9 jaar zet Joey zich in voor betere dienstverlening van overheden aan burgers, bedrijven en professionals.

Joey heeft veel inhoudelijke kennis van de domeinen zorg en werk en inkomen. Daarnaast is hij ervaren in het bemiddelen bij conflicten, het faciliteren van werksessies en het verzorgen van trainingen.

Rob Blank

“Ik houd ervan complexe vraagstukken te analyseren. En dan, in samenwerking met mijn opdrachtgevers, oplossingsperspectieven te bieden.”

Klanten omschrijven hem als een betrokken adviseur met gedegen kennis van zaken. Rob heeft een heldere en gestructureerde manier van communiceren. Daardoor weet hij mensen met elkaar te verbinden.

Rob’s expertise ligt op het gebied van de biobased economy, circulaire economie en natuurregelgeving. In verschillende projecten onderzocht hij het effect van nieuwe en gewijzigde regelgeving op de regeldruk voor bedrijven, burgers en overheden. Rob voert niet alleen projecten uit voor de Rijksoverheid, maar tevens voor provincies en waterschappen.

In opdracht van het ministerie van Economische Zaken heeft Rob de belemmeringen van ondernemers in de biobased economy geïnventariseerd. Daarbij is gezocht naar oplossingen om deze belemmeringen weg te nemen en de biobased economy in Nederland te stimuleren.